ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

เปลี่ยนแปลงล่าสุด 29 กันยายน 2559

1. คำนิยาม

ว้นเสียแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของการให้บริการ คำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้

1.1 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหน้าของคำขอใช้บริการ ซึ่งประสงค์ จะใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของการให้บริการ

1.2 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทีทูพี จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

1.3 “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ขำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด

1.4 “เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่า หรือชำระเงินไว้ล่วงหน้า

1.5 “การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบางส่วน

1.6 ช่องทางเติมเงิน DeepPocket หมายถึง ช่องทางเติมเงินลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเคาน์เตอร์บริการต่างๆ ที่ทางทีทูพีได้มีการทำสัญญากับช่องทางเหล่านั้นไว้ก่อนแล้ว

1.7 “สมาชิก” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้บริการแจ้งชื่อ และที่อยู่ให้ผู้ให้บริการทราบว่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และบุคคลที่ถูกแจ้งชื่อดังกล่าวตกลงที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มของผู้ใช้บริการเพื่อการรับบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ

1.8 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ อันได้แก่ วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว การจลาจล สถานการณ์ทางการเมืองอื่นๆ สถานการณ์พิเศษอื่นๆ และเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ

2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

2.1 ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนขอใช้บริการและปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ทีทูพีกำหนด ผู้ใช้บริการยอมรับว่าทีทูพีมีสิทธิกำหนดหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการลงทะเบียนขอใช้บริการดังกล่าวได้ตามที่ทีทูพีเห็นสมควร

2.2 นำเงินเข้าบัญชีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการให้เพียงพอกับการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใด และค่าบริการของผู้ให้บริการ

2.3 ให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2.4 เป็นผู้ดูแล เก็บรักษาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในครอบครอง ซึ่งถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทีทูพี

2.5 ผู้รับบริการตกลงเก็บรักษาและดูแลความปลอดภัยของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงต้องเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่ใช้สำหรับการทำรายการหรือเข้าใช้บริการไว้ในที่ปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้รับบริการเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้รับบริการตกลงยอมรับความเสี่ยง และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการโดยผ่านทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการสูญหาย หรือถูกปลอม หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของรายการหรือข้อมูลหรือเอกสาร ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างเวลาหรือภายหลังเวลาที่รายการหรือข้อมูลหรือเอกสารได้ส่งออกจากหรือไปถึงผู้รับบริการ โดยไม่ถือเป็นความผิดของทีทูพี และทีทูพีไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่ปลอดภัยของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการที่มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

2.5.1 มีการดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดๆ กับโอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของผู้รับบริการ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของผู้รับบริการเอง เช่น การ Jailbreak, Unlock, Root Android, Installation of Apps from Unknown Sources เป็นต้น

2.5.2 มีการเปิดเผย หรือ ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้รับบริการหรือการใช้บริการภายใต้บริการนี้แก่บุคคลใด ๆ โดยผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.5.3 มีการเชื่อมโยงหน้า Website (Hyperlink) และ/หรือ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใด ๆ และ/หรือ ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใด ๆ ที่มิใช่ของทีทูพี หรือมิใช่ช่องทางที่ทีทูพีกำหนด

2.5.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่อนุญาต ในการที่ทีทูพีจะทำการสอบสวนหรือตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ

2.5.5 ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ

2.7 ผู้รับบริการสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ กับร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ภายในวงเงินที่ทีทูพีกำหนดเท่านั้น โดยระบบจะดำเนินการหักเงินออกจากยอดเงินคงเหลือในบัตรทันที ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัตรมีจำนวนไม่เพียงพอกับค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่าระบบจะปฏิเสธการทำรายการนั้นทันที

2.8 ผู้รับบริการสามารถเติมเงินเข้าบัตร (Reload) โดยวิธีการชำระเงินผ่านทางช่องทางเติมเงิน DeepPocket ภายใต้วงเงินที่ทีทูพีกำหนด โดยทีทูพีจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินคงเหลือในบัตรนั้นๆ

2.9 ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่าวงเงินสูงสุดในการโอนเข้าบัตรต่อบัตร ต่อครั้ง และ/หรือ ต่อวัน จำกัดไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และยอดเงินคงเหลือสูงสุดในแต่ละขณะของแต่ละบัตรจำกัดไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือตามจำนวนที่ทีทูพีจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบต่อไป ในกรณีการโอนเงินเข้าบัตรครั้งใดมีจำนวนสูงกว่าที่ธนาคารกำหนด หรือจะมีผลให้ยอดรวมเงินคงเหลือในบัตรในขณะนั้น ๆ มีจำนวนสูงกว่าที่ทีทูพีกำหนด ระบบจะปฏิเสธรายการโอนเงินในครั้งนั้นทั้งจำนวนโดยไม่ถือเป็นความผิดของทีทูพี และทีทูพีไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี)

2.10 ผู้รับบริการสามารถโอนเงินออกจากบัตร (Unload) ไปยังคู่บัญชีโอนได้ และ/หรือ บัญชีของธนาคารที่ทางทีทูพีกำหนดไว้ โดยผู้รับบริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกจากบัตรตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ทีทูพีกำหนด

2.11 ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่าสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดต่อวัน ได้เพียงไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อบัตร หรือตามจำนวนที่ทีทูพีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบต่อไป

2.12 ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่าในการซื้อสินค้า และ/หรือ ขอรับบริการ ไม่ว่าโดยการส่งคำสั่งทางออนไลน์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม โดยผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการนั้น โดยวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัตร เช่น หมายเลขบัตร รวมถึงหมายเลข CVV หรือ CVC ชื่อผู้รับบริการ วันหมดอายุ หรือ รหัสผ่าน OTP ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ขายสินค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการทำการเรียกเก็บเงินนั้น เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ และมีผลผูกพันผู้รับบริการ และตกลงให้ถือว่าเอกสารการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ การขอใช้บริการที่ร้านค้าจัดทำขึ้น และรายการ หรือหลักฐานการหักเงินที่ธนาคารจัดทำขึ้นสำหรับการใช้บัตรเป็นเอกสาร และ/หรือ รายการ และ/หรือ ข้อมูล ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้รับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อของผู้รับบริการในเอกสารใดๆ แต่อย่างใด

2.13 ผู้รับบริการรับรองว่าจะไม่ใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.14 ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตร (Statement) ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางที่กำหนดให้โดยทีทูพี

3. สิทธิของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว อันเนื่องจากการเกิดเหตุขัดข้องของระบบการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือเนื่องจาการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบจนกว่าผู้ให้บริการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

4. ความรับผิด และข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการโอนเงินตามข้อ 4 ได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่มีเงินเพียงพอหรือไม่นำเงินเข้าบัญชีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการ

4.2 ผู้ให้บริการระงับหรือหยุดการให้บริการ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

4.3 ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับสมาชิก ซึ่งมิได้เกิดจากการขัดข้องของระบบให้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือสมาชิก อันเนื่องจากการกระทำโดยจงใจ หรือเลินเล่อย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 รายการที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดความเสียหายดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ให้บริการมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ/หรือสมาชิก อันเนื่องจากการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.1 จำเป็นต้องเปิดเผยตามคำสั่งของศาล หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจไว้

5.2 จำเป็นต้องเปิดเผยต่อธนาคารแห่งประทศไทย และ/หรือ Credit Bureau ในกรณีที่ได้รับหนังสือให้จำต้องเปิดเผย

5.3 กรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

6. การโอนสิทธิ

เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งตามคำขอนี้ ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ทั้งหมด หรือบางส่วนตามคำขอนี้ ให้แก่บุคคลใด เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง

7. ระยะเวลา และการสิ้นสุดของการให้บริการ

การให้บริการมีผลนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการลงนามในใบคำขอใช้บริการ และให้มีผลอยู่ตลอดไป จนกว่าจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิก หรือบอกเลิกคำขอใช้บริการนี้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

7.2 ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามใบคำขอนี้ และหากฝ่ายที่ปฏิบัติผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปตามใบคำขอนี้ ไม่ทำการแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่าคำขอนี้ใช้บริการสิ้นสุดลงทันทีหลังจากครบระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน

7.3 ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการเลิกกิจการ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือมีคำสั่งศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย

การสิ้นสุดการให้บริการตามคำขอนี้ไม่กระทบถึงสิทธิ และหน้าที่ใดๆ ของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่คำขอใช้บริการนี้สิ้นสุดลง